Vad är substansrabatt?

Vad är substansrabatt? Substansrabatt är ett begrepp som används inom investeringsvärlden och avser skillnaden mellan ett företags marknadsvärde och dess substansvärde.

Substansrabatten kan vara ett viktigt mått för att bedöma om ett företag är över- eller undervärderat på aktiemarknaden.

Substansvärdet

Substansvärdet är det teoretiska värdet av ett företags tillgångar minus dess skulder, och är ett mått på företagets faktiska värde. Marknadsvärdet å andra sidan är priset som investerare är villiga att betala för företagets aktier. Om marknadsvärdet är lägre än substansvärdet har företaget en substansrabatt.

Substansrabatt

Substansrabatten kan bero på en rad faktorer, inklusive företagets rykte, konkurrenssituationen i branschen, ekonomisk osäkerhet eller bristande förtroende från investerare. En hög substansrabatt kan indikera att investerare inte tror på företagets framtida tillväxtmöjligheter. Samtidigt så kan en låg substansrabatt signalera att investerare tror på företagets potential.

Substansrabatt är en Indikator

För investerare kan substansrabatten vara en indikation på ett potentiellt undervärderat företag. Vilket kan vara en bra möjlighet att investera i en aktie till ett lägre pris. Det är dock viktigt att göra en grundlig analys av företagets finansiella ställning och framtidsutsikter innan man investerar, för att minimera risken för förluster.

Användbart verktyg

I slutändan kan substansrabatten vara ett användbart verktyg för investerare att bedöma om ett företag är över- eller undervärderat på aktiemarknaden. Genom att förstå substansrabattens betydelse och hur man använder den kan investerare ta välgrundade beslut när det gäller att investera i företag på aktiemarknaden.

Säger mycket men inte allt

Man ska inte stirra sig blind på ett bolags substansrabatt utan det finns så klart många andra viktiga aspekter att ha i åtanke. Men det är en väldigt bra indikator på om ett bolag för tillfället är övervärderat eller undervärderat gentemot sina tillgångar.

Investerar man till exempel i investmentbolag så kommer man prata mycket om substansvärden. Investerar man istället i till exempel läkemedelsbolag så pratar man i princip aldrig om substanspremie eller rabatt.

investmentbolag och fastighetsaktier

När man pratar om olika investmentbolag eller fastighetsaktier så är substansvärdet högst relevant. Detta eftersom att det är den sortens bolag som värderas baserat på deras underliggande tillgångar. Men ett bolag med en hög premie mot substansen behöver inte vara dåligt.

Hög premie kan ändå vara köpvärd

Säg att ett bolag är värderat långt över sina tillgångar, det finns många anledningar till varför så skulle vara fallet. Till exempel om man pratar om bolag som äger fastigheter så kan bolaget ha ett väldigt starkt kassaflöde. Men att fastigheterna i sig inte är så högt värderade.

Bolag som levererar starka resultat över tid brukar också kunna handlas till premie. Detta eftersom att många vill äga bolagen och få vill sälja sina aktier för billigt. För man ska komma ihåg att även om ett bolag värderas till en premie idag, så kan det växa starkt.

Så även om du köper det till ett egentligt överpris idag, så kan det växa in i den värderingen allt eftersom.

Att tänka på

När det gäller substansrabatt är det viktigt att tänka på flera faktorer. För det första är det viktigt att förstå att substansrabatten är ett mått på företagets marknadsvärde jämfört med dess faktiska värde, och inte en exakt vetenskap. Det är därför viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka företagets värde, som bransch, konkurrens, ekonomiskt klimat, ledning, och så vidare.

analysera helheten runt substansrabatten

För det andra är det viktigt att göra en grundlig analys av företagets finansiella ställning och framtidsutsikter innan man investerar i en aktie med substansrabatt. Att investera baserat på enbart substansrabatten kan vara riskabelt, eftersom det kan finnas andra faktorer som påverkar företagets prestation på aktiemarknaden.

Diversifiera

För det tredje är det viktigt att ha en diversifierad portfölj. Att investera i flera företag från olika branscher och sektorer kan minska risken för förluster om en av de investerade företagen inte presterar så bra som förväntat.

Vad är substansrabatt? (video)

I denna video så förklarar Avanza grundligt och enkelt vad begreppet innebär: