Vad är en aktie?

Vad är en aktie? En aktie, även kallad andel, är en ägandeandel i ett företag. När du köper en aktie köper du en liten del av företaget och blir aktieägare.

Som aktieägare har du möjlighet att tjäna pengar genom företagets framgång i form av utdelning och kapitaltillväxt.

Företag anskaffar kapital

När ett företag vill anskaffa kapital kan det göra det genom att emittera aktier. Detta är känt som en börsintroduktion (Initial Public Offering, IPO) och det gör det möjligt för företaget att samla in pengar genom att sälja ägarandelar till allmänheten. När företaget väl är börsnoterat kan aktierna handlas på aktiemarknaden, t.ex. på New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ.

Priset och värdet

Värdet på en aktie bestäms av resultatet för det företag som den representerar. Om företaget är lönsamt och växer kommer aktiekursen sannolikt att öka. Omvänt, om företaget har problem och inte presterar bra, kommer aktiekursen sannolikt att sjunka. Därför kan det vara en risk att investera i aktier, eftersom aktiens värde kan stiga eller sjunka beroende på hur företaget presterar.

Olika sorts aktier

Det finns olika typer av aktier, en av dem är stamaktier som ger rösträtt i företaget och den andra är preferensaktier som inte har rösträtt men som har högre prioritet när det gäller att få utdelning och tillgångar vid en eventuell likvidation.

Gör man det hela rätt så kan man bygga upp en fin passiv inkomst via sina investeringar.

Viktigt att läsa på

När man överväger att investera i aktier är det viktigt att göra sin research om företaget och den bransch det verkar inom. Det är också viktigt att diversifiera din portfölj genom att investera i en rad olika aktier, snarare än att satsa alla dina pengar på en enda aktie. Detta kan bidra till att sprida ut risken och öka chanserna att få avkastning på din investering.

Bra investeringar för nybörjare

Inte riskfritt

En av de största riskerna med att investera i aktier är marknadsrisken. Aktiemarknaden kan vara mycket volatil och aktiekurserna kan fluktuera dramatiskt på kort tid. Detta kan leda till betydande förluster för investerare som inte är förberedda på marknadsnedgångar. Att diversifiera sin portfölj kan hjälpa till att sprida ut risken, men det är viktigt att vara medveten om att marknadsrisken fortfarande kan påverka din totala investering.

risker med företaget

En annan risk med att investera i aktier är företagsspecifik risk. Detta avser risken att ett specifikt företags aktie presterar dåligt, oavsett hur bra den övergripande marknaden går. Detta kan ske på grund av en rad olika faktorer, t.ex. dålig ledning, förändringar i branschen eller oväntade händelser. Att investera i en diversifierad portfölj av aktier kan bidra till att minska denna risk, men det är viktigt att vara medveten om att företagsspecifika risker fortfarande kan påverka din totala investering.

ränterisk med aktier

En tredje risk är ränterisk, vilket innebär att värdet på en aktie kan påverkas av förändringar i räntesatserna. Om räntorna stiger kan aktiernas värde sjunka, eftersom investerarna flyttar sina pengar från aktier till obligationer, som ger högre avkastning.

En fjärde risk är geopolitisk risk, vilket innebär att en akties värde kan påverkas av händelser som naturkatastrofer, krig och andra globala händelser.

likviditetsrisk

Slutligen är likviditetsrisk en annan risk som följer med aktieinvesteringar. Den avser svårigheten att snabbt sälja en aktie utan att aktiens pris påverkas avsevärt. Denna risk är mer utbredd med små aktier, som tenderar att vara mindre likvida än stora aktier.

Blunda inte för risken med aktier

Det är viktigt att komma ihåg att aktieinvesteringar är förenade med risker och det är viktigt att vara medveten om dessa risker innan man fattar några investeringsbeslut. Att undersöka de företag och branscher du överväger att investera i och diversifiera din portfölj kan bidra till att minimera dina risker. Dessutom är det viktigt att investera långsiktigt, snarare än att försöka tajma marknaden eller göra snabba vinster.

Sammanfattning vad är en aktie?

Sammanfattningsvis är en aktie en ägandeenhet i ett företag som kan köpas och säljas på aktiemarknaden. Som aktieägare har du möjlighet att tjäna pengar genom företagets framgång. Aktier kan vara ett utmärkt sätt att öka din förmögenhet med tiden, men det är viktigt att vara medveten om riskerna.

För en mer djupgående förklaring, kika in den här informativa videon om vad en aktie är för något: